Undo Send คือฟีเจอร์ของ Gmail ที่ใช้ในการ ยกเลิกการส่งอีเมล์ ที่ผู้ใช้ ได้ทำการกดส่งออกไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้ เพื่อที่จะกลับมาแก้ไขข้อความ หรือแก้ไขไฟล์แนบใน e-mail เพิ่มเติม หรืออาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีเมล์ผู้รับ หรือแม้แต่จะเปลี่ยนใจไม่ส่งอีเมล์ฉบับนั้นๆ เลยก็ได้ จริงๆ แล้วฟีเจอร์ Undo Send ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Gmail ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว แต่จะอยู่ในส่วนของ Gmail Labs โดยผู้ใช้งานที่สนใจจะทดลองใช้ จะต้องเข้าไปเปิดฟีเจอร์